Đánh giá ảnh hưởng của việc áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 đối với chất lượng đào tạo trường Cao đẳng sư phạm trung ương TP. Hồ Chí Minh: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34459

Nhận xét